top of page
Mountain Ridge

Organizing Committee

Prof. Yong Zhang

Prof. Yong Zhang

Conference Chair

City University of Hong Kong

Prof. Yuanting Zhang

Prof. Yuanting Zhang

Steering Committee Chair

Chinese University of Hong Kong; Wearable Intelligent Sensing Technologies

Prof. Paolo Bonato

Prof. Paolo Bonato

Conference Co-Chair

Harvard Medical School

Prof. Bing Fu

Prof. Bing Fu

Local Organizing Committee Chair

City University of Hong Kong

Prof. David A. Clifton

Prof. David A. Clifton

Conference Co-Chair

University of Oxford

bottom of page